Stanovy klubu IKC


International Kennel Club, z.s. (dále jen IKC, z.s., či club) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

  IKC, z. s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou

IKC, z. s. Sdružuje chovatele, majitele a milovníky psů všech plemen v souladu se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, předpisy AKC a FCI a platnými standardy organizovat a řídit chov psů všech plemen.

Hlava I

ÚČEL, POSLÁNÍ A ČINNOST

Název asociace: International Kennel Club, z. s.

Zkratka názvu: IKC, z. s.

Sídlo asociace: Londonská 297, 378 07 Rapšach

Předseda je individuálním statutárním orgánem clubu. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. Podepisování za club se děje tak, že k razítku, předepsanému, napsanému nebo natištěnému názvu clubu připojí svůj podpis a čitelně hůlkovým písmem své jméno.

 1. Sdružovat chovatele, majitele a milovníky psů všech plemen v souladu se zákonem 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání, předpisy AKC a FCI a platnými standardy organizovat a řídit chov psů všech plemen.

 2. Popularizace chovu psu všech plemen a barev a jeho šíření mezi občany.

 3. Organizování a podpora kynologických výstav, soutěží a dalších vhodných společenských aktivit podporujících chov psu všech plemen a barev.

 4. Zabezpečování kynologické výchovy a odborného růstu členů clubu.

 5. Zajišťování evidenční a dokumentační činnosti potřebné k plemennému chovu.

 6. Rozvíjení morálních vlastností členů clubu, upevňování dobrých vztahů a soudržnosti mezi členy clubu.

 7. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí.

Článek 4. Hospodaření a majetek

Hospodaření a majetek se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, stanovami clubu

Club hradí náklady a výdaje spojené se svou hlavní činností z prostředků získaných členskými příspěvky, účelovými příspěvky, příjmů plynoucích z kárného řízení - pokuty, z výnosů vlastního majetku, darů, dotací, dobrovolných příspěvků a sponzorských darů členů a jiných zdrojů a náklady a výdaje spojené s vedlejší činností pomocí příjmů plynoucích z vedlejší činnosti - organizováním výstav a soutěží pro všechna plemena.

Club hradí ze svého rozpočtu především:

 • náklady na běžnou činnost,

 • náklady na zabezpečení a poplatky související s členstvím v kynologických organizacích, v jejichž rámci bude club působit,

 • nezbytné náklady spojené s činností delegátů na akcích pořádaných organizacemi, v jejichž rámci bude club působit, náklady na svolání a organizaci a řízení členských schůzí a valné hromady, náklady na tiskoviny a propagaci asociace v České republice

Členství je dobrovolné. Členem clubu se může stát osoba starší 15 let, která souhlasí

Průkazem členství je členská legitimace. Přihlášky do spolku ke členství přijímá výkonný výbor.

Článek 2. Práva a povinnosti člena

Práva člena clubu:

 1. účastnit se členských schůzí a jako delegát / člen valné hromady s právem hlasovacím,

 2. volit a být volen do orgánů clubu od 18 let, vyjma výkonného výboru,

 3. podílet se na činnosti clubu,

 4. účastnit se akcí clubu,

 5. kdykoliv vystoupit z clubu bez nároku na finanční a materiálové vyrovnání.

Povinnosti člena clubu:

 1. dodržovat stanovy clubu a všechny předpisy clubu,

 2. včas a řádně hradit členské příspěvky a účelové poplatky,

 3. důsledně dodržovat chovatelské předpisy a chovatelský program a kodex,

 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož

 5. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 1. vystoupením z clubu písemným sdělením výkonnému výboru,

 2. nezaplacením členských příspěvků nebo neodesláním evidenční karty člena do posledního, dne měsíce února příslušného roku,

 3. vyloučením člena z clubu,

 4. úmrtím člena clubu nebo zánikem právnické osoby,

 5. zánikem clubu bez právního nástupce.

Každý aktivní člen je povinen přispívat na činnost spolku částkou stanovenou Valnou hromadou,

Hlava III

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Článek 1. IKC, z. s. vytváří tyto orgány:

- Valná hromada, jako orgán nejvyšší

- Výkonný výbor, jako orgán výkonný

- Předseda, jako individuální statutární orgán

- Členská schůze, jako orgán výkonný

Je nejvyšším orgánem clubu, kde členové uplatňují svá práva řídit záležitosti clubu

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně 1/3 všech členů, přičemž člen, jež se Valné hromady nemůže zúčastnit, má právo pověřit kteréhokoli člena o zastoupení. Tento zástupce má právo hlasovat za nepřítomného člena po předložení písemného pověření podepsaného nepřítomným členem, kde musí stát jméno pověřeného zástupce. Určený zástupce se také místo nepřítomného člena podepíše na prezenční listinu a připojí k podpisu poznámku "v zastoupení". Pověřený člen může zastupovat pouze jednoho nepřítomného člena.

Valná hromada rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Způsob hlasování si určí Valná hromada vnitřním předpisem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas řídícího valné hromady, tj. předsedy výkonného výboru nebo pověřeného člena výkonného výboru na základě plné moci.

Valnou hromadu tvoří členové výkonného výboru, poradci chovu a členové clubu, kteří jsou na valnou hromadu řádně delegováni členskou schůzí. Valné hromady se mohou jako hosté účastnit další členové clubu, či pozvaní hosté, avšak bez práva hlasování.

Do vyhrazených pravomocí Valné hromady patří:

 1. projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření clubu,

 2. projednání a schválení zprávy hlavního poradce chovu o dosažených plemenných výsledcích a činnosti poradců chovu,

 3. provedení jmenování členů výkonného výboru,

 4. rozhodování o věcech týkajících se clubu a jeho činnosti, pokud si to valná hromada přímo vyžádala souhlasem nadpoloviční většiny přítomných delegátů / členů,

 5. projednání a schválení změn stanov a dalších předpisů clubu,

 6. rozhodování o zániku clubu a rozdělení majetku.

Valnou hromadu svolává a řídí předseda výkonného výboru nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru, a to nejméně jedenkrát za rok písemnou pozvánkou doručenou zvoleným delegátům / členům, poradcům chovu, ostatním členům výkonného výboru. Pozvánka musí obsahovat uvedení termínu, místa konání a obsah jednání valné hromady. O termínu konání valné hromady musí být delegáti informováni alespoň 30 dní před konáním valné hromady. Pomocí vývěsky na webových stránkách.

Mimořádnou valnou hromadu je povinen předseda výkonného výboru nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru svolat na základě písemného požadavku nadpoloviční většiny všech členů klubu, a to v termínu do 60 dnů od doručení tohoto požadavku.

Mimořádnou valnou hromadu je povinen svolat předseda výkonného výboru nebo výkonným výborem pověřený člen, bez zbytečného prodlení, jestliže je třeba řešit závažné záležitosti přesahující kompetence výkonného výboru.

Výkonný výbor je výkonným orgánem clubu, který koordinuje a řídí činnost clubu mezi jednotlivými Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou.

Členem výkonného výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výkonného výboru je nezastupitelný.

Členové výkonného výboru jsou jmenovitě určeni valnou hromadou. Valná hromada

Výkonný výbor se skládá nejméně z 3 členů. Jejich počet musí být vždy lichý.

Členové výkonného výboru jsou voleni / odvoláváni na dobu neurčitou. Opětovné jmenování není vyloučeno. V případě poklesu členů výkonného výboru, rozhodne výkonný výbor na svém nejbližším zasedání o náhradníku do doby konání řádné valné hromady.

Výkonný výbor zasedá podle potřeby a jeho jednání svolává předseda výkonného výboru nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru. Rozhodnutí výkonného výboru je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonného výboru nebo řízením pověřeného člena výkonného výboru na základě plné moci. O průběhu jednání výkonného výboru se pořizuje písemný zápis.

Členové výkonného výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí v zájmu clubu tak, aby nepoškodili její oprávněné zájmy nebo její dobré jméno.

Členové výkonného výboru odpovídají clubu jako právnické osobě, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu své funkce. Podílí-li se na takto vzniklé škodě více členů výkonného výboru, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

Členové výkonného výboru jsou povinni se řídit obecně platnými právními předpisy

Do působnosti výkonného výboru náleží zejména:

 1. Svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečit.

 2. Předkládat valné hromadě zprávu o činnosti, zprávu hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a vnitřních směrnic clubu.

 3. Plnit usnesení valné hromady.

 4. Zajišťovat řádné vedení evidence členů a předepsaného účetnictví.

 5. Rozhodovat o nakládání s majetkem asociace.

 6. Odpovědnost za efektivní vynakládání finančních prostředků clubu a finanční hospodaření clubu.

 7. Rozhodovat o uskutečnění výstav a soutěží a veřejně prospěšných akcí a zapojení členů clubu do těchto akcí.

 8. Dbát na dodržování předpisů spolupracujících kynologických organizací a zajišťovat kontakt clubu s jinými cluby a organizacemi v České republice i v zahraničí.

 9. Fungovat současně jako disciplinární orgán clubu s pravomocí přijímání nových členů

10. Projednávat písemné podněty a stížnosti členů clubu.

Je oficiálním představitelem IKC, z. s. a Výkonného výboru.

Předseda je volen / odvoláván na dobu neurčitou.

 1. řídí a koordinuje běžnou činnost Výkonného výboru a IKC, z. s.,

 2. řídí zasedání Valné hromady IKC, z. s.,

 3. svolává Výkonný výbor IKC, z. s. a Valnou hromadu IKC, z. s.,

 4. podepisuje jménem IKC, z. s. písemnosti o právních úkonech, kterými IKC, z. s. nabývá práv a povinností, a to tím způsobem, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu IKC, z. s. připojí svůj vlastnoruční podpis s napsaným, vytištěným

 5. pověřuje svým zastupováním členy IKC, z. s. na základě plné moci,

 6. rozhoduje v záležitostech, které nesnesou odklad a jinak spadají do pravomoci jiných orgánů či organizačních složek IKC, z. s. Svá jednání však musí zdůvodnit a nechat

 7. má právo pozastavit členství kterémukoliv členu IKC, z. s., než o jeho dalším členství rozhodne Výkonný výbor nebo Valná hromada IKC, z. s.,

 8. dojde-li k přesvědčení, že rozhodnutí Výkonného výboru IKC, z. s., event. jiných orgánů IKC, z. s., kromě Valné hromady, je v rozporu se zájmem IKC, z. s., může jejich rozhodnutí vetovat - tzn. pozastavit jejich platnost. Veto může zrušit jen předseda nebo Valná hromada IKC, z. s.

Článek 3. 2. Sekretář výkonného výboru

Může být zástupcem předsedy na základě plné moci a neurčí-li předseda jinak, automaticky jej v plném rozsahu jeho pravomocí zastupuje na dobu určitou.

Zajišťuje technicko - organizační podmínky činnosti Výkonného výboru a IKC, z. s. Za svou činnost se zodpovídá předsedovi, Výkonnému výboru a Valné hromadě IKC, z. s.

 1. zajišťuje informování členů IKC, z. s. o činnosti Výkonného výboru,

 2. udržuje a zajišťuje potřebné kontakty IKC, z. s.,

 3. vede seznam všech členů IKC, z. s. a průběžně jej aktualizuje,

 4. vede veškerou potřebnou dokumentaci IKC, z. s. a Výkonného výboru,

 5. vede a eviduje zápisy z Valných hromad a Výkonného výboru IKC, z. s.,

 6. vyhodnocuje plnění úkolů vydaných Výkonným výborem a Valnou hromadou IKC, z. s.

a informuje o jejich plnění,

 1. v případě, že zastupuje předsedu IKC, z. s. a jedná jménem IKC, z. s. na základě plné moci, podepisuje se tím způsobem, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu IKC, z. s. připojí svůj vlastnoruční podpis s napsaným, vytištěným či otištěným označením své funkce.

Je hlavním ekonomem IKC, z. s. a má na starosti veškerou hospodářskou a finanční oblast IKC, z. s.. Odpovídá za to, aby finanční a hospodářská činnost IKC, z. s. byla v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR, stanovami IKC, z. s. a usnesením Výkonného výboru a Valné hromady IKC, z. s. Za svou činnost se plně zodpovídá předsedovi IKC, z. s., Výkonnému výboru a Valné hromadě IKC, z. s.

 1. vede veškerou potřebnou dokumentaci o financích a majetku IKC, z. s. a hospodaření IKC, z. s. dle platných právních předpisů, stanov, usnesení Výkonného výboru a Valné hromady IKC, z. s.,

 2. dohlíží na správnost hospodaření s majetkem a financemi IKC, z. s. a navrhuje opatření v hospodářské a finanční oblasti,

 3. zpracovává návrh rozpočtu IKC, z. s. a provádí roční účetní uzávěrku hospodaření, kterou předkládá ke schválení Výkonnému výboru nebo Valné hromadě IKC, z. s.,

 4. má právo jednat ve finanční a hospodářské oblasti jménem IKC, z. s. na základě plné moci, a to v rozsahu pravomocí stanovených předsedou IKC, z. s.,

 5. kontroluje a eviduje placení členských příspěvků a jiných příjmů či výdajů IKC, z. s.,

 6. přijímá a vydává finanční hotovost a přijímá členské či jiné příspěvky placené v hotovosti,

 7. v případě, že zastupuje předsedu IKC, z. s. na základě plné moci, podepisuje se tím způsobem, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu IKC, z. s. připojí svůj vlastnoruční podpis s napsaným, vytištěným či otištěným označením své funkce.

Článek 4. Členská schůze

Členskou schůzi svolává a řídí příslušný poradce chovu nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru, a to nejméně jedenkrát za rok písemnou pozvánkou nebo zveřejněnou v klubovém časopise Zpravodaj. Pozvánka musí obsahovat uvedení termínu

Mimořádnou členskou schůzi je povinen poradce chovu nebo pověřený člen výkonného výboru svolat na základě písemného požadavku nadpoloviční většiny členů, a to v termínu

Členská schůze projednává a řeší otázky související s chovem plemene. Její usnesení

ZÁNIK ASOCIACE A VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKU

O zániku clubu rozhoduje valná hromada, a to dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů / členů. Jinak než rozhodnutím valné hromady může dojít k zániku clubu jen způsobem, který stanoví zákon.

Spolu s rozhodnutím o zániku clubu, rozhodne valná hromada o způsobu likvidace majetkové podstaty clubu, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

O doplnění nebo změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů / členů. Návrh na doplnění stanov nebo jinou změnu stanov může podat výkonný výbor. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výkonného orgánu. Návrh na doplnění nebo změnu stanov asociace předá předseda výkonného výboru členské základně písemně, a to nejpozději do 30 dnů před konáním valné hromady.

Všichni funkcionáři clubu musí dosáhnout věku nejméně 18 let. text...

© IKC, z. s. E-mail: InternationalKennelClub@yahoo.com
 
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!