Chovatelský řád

Chovatelský řád IKC ZAKAZUJE párování MERLE s MERLE nebo skrytou merle (merle cryptic a hiden).

Vydáno: 16. 2. 2021

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.
II. CHOV.
III. CHOVNÍ JEDINCI
IV. PORADCE CHOVU.
V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA.
VI.CHOVATELSKÉ TISKOPISY.
VII. KRYTÍ.
VIII. VRH.
IX. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Cílem chovatelského řádu International Kennel Club, z.s. (dále jen IKC) je stanovení základních podmínek pro čistokrevný chov všech plemen a barev, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro tato plemena.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

1. Chovatelský řád IKC je základní normou pro chov všech plemen.
2. Chovné podmínky určuje IKC, který je povinen dodržovat všeobecné platné předpisy, vytvořené v souladu s předpisy FCI a AKC a závaznými právními předpisy.
3. Základní chovatelskou normou je plemenný standard mezinárodní kynologické organizace FCI a AKC.
4. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných jedinců respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace.
5. Chov dle tohoto řádu je chovem evidovaným.
6. Výbor klubu může na žádost člena udělit ve zvlášť odůvodněných případech výjimku z ustanovení tohoto řádu, vždy však musí být její znění v souladu s vyhláškou č. 192/04 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, z 13.4.2004.

II. CHOV.

7. Chovatel je povinen udržovat co nejlepší možnou úroveň chovu psů, to znamená ustájení, krmení a ošetřování, výcviku a socializace. Má mít v držení pouze tolik psů, o které je schopen řádně pečovat, zajistit jim individuální péči a dostatek volnosti. Starým a nemocným psům je povinen zajistit zvláštní péči a pozornost. Novým majitelům štěňat je povinen předat kromě dokladů i své zkušenosti s chovem a rady pro další péči o psa.
8. Chovatel je povinen kdykoliv umožnit kontrolu chovu a držení všech psů osobám pověřeným klubem. V případě nedodržení stanovených podmínek a neumožnění kontroly se vystavuje možnosti disciplinárního postihu dle disciplinárního řádu IKC.
9. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat stejného plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání. Majitel chovného psa nesmí připustit pohlavní spojení chovných jedinců s nechovnými. V opačném případě se vystavuje možnosti disciplinárního řízení IKC.
10. Chovatel je povinen odmítnout spolupráci s nemorálními množiteli, kteří psy drží pro obohacení. Je povinen odmítnout krýt feny ve špatné kondici, s dědičnými vadami a nekrýt ani takovým psem.

III. CHOVNÍ JEDINCI

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají průkaz původu a byli zařazeni do chovu na základě podmínek stanovených klubem.
2. Splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu po dosažení věku 12 měsíců u feny, 12 měsíců u psa, který ovšem není minimem pro začátek působení v chovu, který stanovuje zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců, u feny nejdříve se zápisem prvního vrhu.

3. Při importu dospělého psa uchovněného v zemi původu musí tento splňovat chovné podmínky IKC. Pokud jsou tyto splněny v zemi původu, není je třeba znovu absolvovat v ČR.

Podmínky pro zařazení do chovu:

Základní podmínkou pro zařazení do chovu je zápis o chovnosti, nebo-li "bonitace", jenž se mohou zúčastnit čistokrevní jedinci s průkazem původu starší 12ti měsíců u psa, 12ti měsíců u feny. Bonitaci je možno se psem absolvovat na každé výstavě pořádané IKC. Není nutná předběžná přihláška. Pes musí plnit standard plemene a s sebou si vezměte průkaz původu psa a jeho očkovací průkaz. Zápis o chovnosti je zpoplatněn jednorázovou částkou, viz poplatky. Veterinární prohlídka je součástí bonitace.

IV. PORADCE CHOVU

1. Poskytuje odborné rady majitelům psů v otázkách spojených s krytím, uchovněním, vystavováním, zdravotním stavem psů, členstvím v klubu a podobně.
2. Majitelům chovných fen vystavuje na jejich žádost krycí listy. Na krycí list uvádí komu byl vydán a otiskne razítko. Krycího psa může na žádost majitele doporučit. Stejně tak zasílá tiskopisy "Hlášení vrhu štěňat" a "Přihlášky k zápisu vrhu štěňat".
3. Eviduje a zakládá došlé krycí listy a hlášenky vrhu. Zaevidované tiskopisy pravidelně zasílá hlavnímu poradci chovu. Provádí kontrolu, zda byl po formální stránce dodržen chovatelský řád, zda fena neměla tři po sobě jdoucí vrhy atd.
4. Provádí kontroly podmínek hlášených vrhů dle potřeby.

V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA

1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která chovného jedince právoplatně vlastní.
2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
3. Držitel chovného psa nebo feny je zpravidla majitel, může jím být též jiná osoba , kterou majitel zmocnil.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15ti dnů oznámena písemně chovatelskému klubu a plemenné knize.
5. Změna držení musí být oznámena u chovného psa neprodleně, u chovné feny se zápisem vrhu chovatelskému klubu a plemenné knize.
6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele feny a pokud nebylo dohodnuto jinak, převádí se na něj všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
7. V případě více majitelů chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli.

VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY

1. Pro krytí chovné feny si její majitel stáhne chovatelské tiskopisy ZDE nebo si je vyžádá u poradce chovu s dostatečným předstihem s uvedením nacionálií feny. Poradce chovu si může vyžádat kopii PP chovné feny, pro kterou jsou tiskopisy vystaveny. Jedná se o tyto tiskopisy:
- potvrzení o krytí, hlášení vrhu, přihláška k zápisu vrhu štěňat
2. Potvrzení o krytí musí obsahovat tyto údaje:
- jméno psa a číslo jeho zápisu
- jméno feny a číslo jejího zápisu
- jméno a adresu majitele nebo držitele psa
- jméno a adresu majitele nebo držitele feny
- podpisy obou majitelů (držitelů)
- místo a datum krytí
3. Řádně vyplněné a podepsané potvrzení o krytí je dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.
4.Způsob manipulace s chovatelskými tiskopisy je následující:
Majitel (držitel) chovného psa vyplní majiteli (držiteli) chovné feny potvrzení o krytí feny.
Majitel feny po narození štěňat vyplní hlášení vrhu (i v případě, že fena nezabřezla) a zašle do 10ti dnů regionálnímu poradci chovu a majiteli chovného psa. Do 28 dnů totéž zašle na plemennou knihu, kde fen při prvním vrhu přikládá majitel i originál průkazu původu feny a čipová čísla štěňat. Plemenná kniha vrátí majiteli feny potvrzenou přihlášku k zápisu vrhu, na jejímž základě vystaví průkazy původu štěňat.

VII. KRYTÍ.

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci.
2. Zpravidla dochází ke krytí feny u majitele psa. Fenu ke krytí doprovází majitel nebo jím pověřená osoba.
3. Pokud fena zůstává u majitele psa několik dní, pak veškeré náklady s tím spojené a cestu zpět hradí majitel feny, nedohodnou-li se jinak. Dohodu o náhradě nákladů se doporučuje uzavřít písemně.
4. Majitel psa je povinen se v této době o fenu řádně starat a ručí za škody, které by v té době způsobila třetí osobě.
5. Pokud pes fenu nenakryl, smí být užit jiný pes jen se souhlasem majitele feny.
6. Při krytí jiným psem než smluveným je majitel psa toto majiteli feny oznámit a nahradit všechny vzniklé škody. Majitel psa nesmí po takovém krytí žádat finanční vyrovnání.
7. Pokud by došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele psa, podá tento neprodleně zprávu majiteli feny a nechá na své náklady zjistit příčinu úhynu, nedohodnou-li se jinak. O zjištěných skutečnostech podá zprávu majiteli feny.
8. Pokud úhyn nastal z viny majitele psa, je povinen tuto vzniklou škodu nahradit. Pokud toto zavinění nemá, je majitel feny povinen uhradit majiteli psa všechny náklady, které mu se smrtí feny vznikly.
9. Po krytí feny vyplní majitel psa potvrzení o krytí feny.
10. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě formou štěněte náleží první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, která musí obsahovat tyto body:
- doba výběru a odběru štěněte majitelem psa
- doba, po které právo na výběr a odběr štěněte zaniká
- vyrovnání výloh s dopravou
- zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, případně že štěně zvolené majitelem do doby odběru uhyne.
Nedodržení dohody je předmětem občanskoprávního řízení.
11. Umělá inseminace je přípustná. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.
12. Nezabřezne-li fena a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.
13. Právo na krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny.
14. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz za uhrazený akt krytí.
15. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
16. Počet krytí chovného psa v kalendářním roce není omezen.
17. Chovný pes smí krýt do konce života.
18. Fena smí být naposledy kryta v den, kdy dosáhne 8 let stáří.
19. Při krytí v zahraničí musí chovatel kromě potvrzení o krytí doložit kopie všech dostupných dokladů o krycím psovi, tj. průkaz původu, doklady o zdravotních vyšetřeních, výstavních posudků, apod.


VIII. VRH

1. Fena a vrh mají být umístěni u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen chovatelský klub.
2. Chovná fena může mít vrh 3x během 24 mesicu. Vrh, kdy fena porodí jen jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh.
3. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem a který odpovídá reálným možnostem a podmínkám chovatele. Lze použít kojnou fenu. Utrácení zvířat v chovu smí provádět pouze veterinární lékař. Posouzení, zda je v konkrétním případě z důvodů stanovených zákonem vhodné zvíře usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.
4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a majiteli psa do 10ti dnů po narození štěňat, a to i v případě, že fena nezabřezla. Nezabřeznutí feny hlásí chovatel do 75ti dní po nakrytí feny poradci chovu a majiteli chovného psa.
Písemná zpráva o narození štěňat musí obsahovat:
- základní identifikační údaje
- datum krytí a vrhu
- počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat
- pohlaví, barvu štěňat
- v případě, že jsou štěňata předána kojné feně, adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných.
5. V době od 2. - 6. týdne stáří štěňat může být provedena kontrola vrhu pověřeným členem IKC, o jejímž provedení se sepisuje protokol a zaznamenává se do přihlášky k zápisu vrhu. Klub má právo výsledky kontrol vrhu zveřejnit.
6. Chovatel nechá štěňata očipovat nejdříve v 6ti týdnech stáří štěňat, nejpozději v době odběru štěněte. Na základě potvrzení o čipování, které veterinární lékař zaznamená do přihlášky vrhu, vystaví plemenná kniha průkazy původu.
7. Minimální věk pro převzetí štěněte novým majitelem je 50 dní.

IX. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

1. Podkladem pro zápis vrhu do plemenné knihy je přihláška vrhu.
2. Přihláška musí být opatřena razítkem poradce chovu nebo veterinárním lékařem a její součástí je potvrzení o krytí, u prvního vrhu feny též originál jejího PP a kopie PP krycího psa a dokladu o jeho chovnosti.
3. Vrh musí být hlášen plemenné knize najednou a celý, nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých štěňat. Přihláška vrhu s potvrzením o čipování musí být odeslána plemenné knize zpět nejpozději do 6 měsíců od data vrhu.
4. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici samostatnou abecední řadu.
5. Jména štěňat v chovatelské stanici se nesmí opakovat.
6. Vrh je možno zaregistrovat na chovatelskou stanici jiného chovatele (v případě, že řádná registrace chovatelské stanice teprve probíhá, nebo se jedná pouze o jeden vrh u feny). K přihlášce vrhu na plemennou knihu je potřeba doložit písemný souhlas chovatele, na jehož chovatelskou stanici bude vrh registrován.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti disciplinárního řízení.


© IKC, z. s. E-mail: InternationalKennelClub@yahoo.com
 
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!